DIE LAND BRAND deur Susan Fourie

DIE LAND BRAND deur Susan Fourie – R220.00

ISBN: 978-1-928518-83-9

Covid-19 kry die wêreld in sy mag en groei tot ’n orkaan van ongekende omvang. Almal is saam in die storm, maar in verskillende bootjies. Sommige is eensaam en alleen in ’n bootjie; in ander bote is daar te veel mense vir die beperkte ruimte. Mense raak benoud. Benoude katte maak benoude spronge. Wanneer die lewe jou uit die bekende grond van ’n bepaalde bestaan ruk en sonder waarskuwing op ’n onbekende plek laat val, kan jy uithaak. Dan begin dinge komieklik raak. ’n Bevolking in huisarres – gevangenes sonder ’n misdaadrekord. Terwyl die misdadigers op vrye voet is – besig om die septer te swaai en die land te verwoes. Verskroeide aarde onder kwarantyn. Honger mense se kos word gesteel deur dié wie se spense oorvol is. Mense wat absurde wette oortree, kry ’n misdaadrekord. Vir party word dit pikker as pikswart; ander strek hulle hande uit om elke nuwe dag te omhels. Hierdie boek kyk na dit wat as buite-normaal, skokkend, tragies, ongemaklik of komies ervaar is in die ses maande vanaf vlak vyf tot vlak een van die pandemie.

Never in the history of ever the world has faced a catastrophe of this size. Covid-19 extended to a hurricane of unprecedented magnitude – within an ocean the size of the world. All together we are braving the storm, but find ourselves in different boats. Some sail in solitude, while others do not find enough breathing space amongst too many people. Life is snatched from the familiar way of existence and dropped without warning into a strange place. Then it may happen that you lose your head and start doing funny things. A population under house arrest – prisoners without a criminal record. While criminals are at large – wielding the scepter and destroying the country. Hungry people’s food is stolen by those whose pantries have barely space for more. People who broke absurd laws now have a criminal record. For some, it becomes darker than pitch black; others stretch out their hands to embrace each new day. This book helps the reader to look back at things which was perceived as out-of-normal, shocking, tragic, uncomfortable or comical during the six months from level five to level one of the pandemic.

 


Om te skryf is vir Susan Fourie tweede natuur. Reeds op hoërskool wen sy pryse in ʼn paar nasionale opstelwedstryde. Sy verwerf ʼn BA-graad op Stellenbosch met Afrikaans en Frans as hoofvakke. Die volgende jaar trou sy met Koos Fourie – toe ʼn finalejaar teologie-student. In gemeentes was sy hoofsaaklik by kinderbediening betrokke. As ma van vyf was daar nie veel tyd vir skryf nie. Tog is haar eerste boek in 1981 gepubliseer. Sy skryf hoofsaaklik religieus-opvoedkundige boeke. Vanaf 1999 begin sy, op versoek van hulle kerk se jeugkommissie, die FXit-reeks vir gebruik in skole en Sondagskole opstel. Dit was ʼn jarelange projek, wat sy eers in 2017 voltooi het. Daarna begin sy kortverhale skryf, wat in tydskrifte soos Rooi Rose, Vrouekeur  en Huisgenoot verskyn het.

Writing is second nature to Susan Fourie. Even in high school she won prizes in some national essay competitions. She obtained a BA degree in Stellenbosch with Afrikaans and French as majors. The following year she married Koos Fourie – at that time in his final year as a theology student. In congregations she was mainly involved in children’s ministry. As a mother of five, she did not get much writing time, yet her first book was published in 1981. She wrote mainly religious-educational books. From 1999, at the request of their church’s youth commission, she began compiling the FXit series for use in schools and Sunday schools. It was a long-standing mission, which she completed in 2017. After that she started writing short stories, which were published in magazines such as Rooi Rose, Vrouekeur and Huisgenoot.